Brusa Bezistan
Muzej Sarajevo 1878-1918
Despića kuća
Muzej Jevreja
Svrzina kuća

Brusa Bezistan

Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan

Muzej Sarajevo 1878-1918

U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918

Despića kuća

Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća

Muzej Jevreja

Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja

Svrzina kuća

Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Brusa Bezistan

  Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918

  U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Jevreja

  Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Svrzina kuća

  Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Despića kuća

  Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

  Mapa lokacija

JAVNI OGLAS

JAVNA USTANOVA "MUZEJ SARAJEVA"

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), čl. 7. stav 1. i 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 20. stav (2)  Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/17), odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo (broj:02-05-44789/19 od 27.12.2019. godine, ) čl. 42.,43.,44., i 45. Pravila Javne ustanove "Muzej Sarajeva" (broj: 035.4/17 od 30.03.2017. godine) i Odluke v.d. Upravnog odbora (broj:151-01-1.2/2020 od 17.07.2020. godine), v.d. Upravni odbor  objavljujeJAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE
USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"

1) Opis pozicije direktora Javne ustanove Muzej Sarajeva:
organizuje i rukovodi radom Muzeja, zastupa i predstavlja Muzej pred trećim licima, odgovoran je za zakonitost rada Muzeja, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Muzej osnovan, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove plana i razvoja Muzeja, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5.000,00 KM, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja Muzeja, vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Muzeja.

2) Kadidat koji se prijavljuje na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjava opšte i posebne uslove:
a) Opšti uslovi:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Herecegovine),
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora (pribavlja se po službenoj dužnosti samo za izabranog kandidata),
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (lice koje na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano),
da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.
da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

b) Posebni uslovi:
da ima visoku stručnu spremu VII stepen društvenog smjera ili završen drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja iz oblasti kojom se Muzej bavi: historija, historija umjetnosti, arheologija, etnologija, orijentalistika i druga zanimanja u vezi muzejske djelatnosti i zaštite kulturno-historijskog nasljeđa,
da je istaknuti stručnjak u muzejskoj djelatnost, naučni ili kulturni radnik,
da ima radno iskustvo na poslovima iz oblasti  kojom se Muzej bavi u trajanju od  pet (5) godina,
predložen program rada Muzeja za mandatni period,
da se ističe organizacionim sposobnostima i društvenim radom.

3) Kandidat koji se prijavljuje na Javni konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:
potpisanu prijavu na konkurs,
biografiju,
 uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
ovjerenu izjavu od nadležnog organa  da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (Ukoliko je kandidat predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih  pozicija),
 ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata),
diplomu  o završenoj  školskoj spremi,
potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima iz oblasti  kojom se Muzej bavi u trajanju od  pet (5) godina,     
dokaze da je istaknuti stručnjak u muzejskoj djelatnost, naučni ili kulturni radnik,
program rada Muzeja za mandatni period
dokaze o organizacionim sposobnostima i društvenom radu
                                                                                                 
4) Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju biće pozvani na intervju.
5)  Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
6)  Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine.                                                                                                                                                                           7) Konkurs će se objaviti  u dnevnom listu: Oslobođenje, "Službenim novinama FBiH" Web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Web stranici Javne ustanove „Muzej Sarajeva“.
8)  Konkurs ostaje otvoren  petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.   
9) Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno na adresu:
JAVNA USTANOVA "MUZEJ SARAJEVA"
Ul.  Josipa Štadlera broj 32.
Sarajevo
Sa naznakom:
"Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati".

10) Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.