Brusa Bezistan
Muzej Sarajevo 1878-1918
Despića kuća
Muzej Jevreja
Svrzina kuća

Brusa Bezistan

Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan

Muzej Sarajevo 1878-1918

U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918

Despića kuća

Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća

Muzej Jevreja

Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja

Svrzina kuća

Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Brusa Bezistan

  Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918

  U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Jevreja

  Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Svrzina kuća

  Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Despića kuća

  Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

  Mapa lokacija

Oglasi

 

Broj: 021-01-3/2020
Sarajevo,24.01.2020. godine

Na osnovu člana 3., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. i 16.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton,  grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19 i 21/19), člana 24. Pravilnika o radu, plaćama i drugim ličnim primanjima radnika JU Muzej Sarajevo, (broj: 086-01-1/19),  te Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti JU Muzej Sarajevo za popunu radnog mjesta: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva – antropolog na neodređeno vrijeme, jedan (1) izvršilac, broj: 02-05-38181-18/19 od 24.10.2019.godine, v.d. direktor JU Muzej Sarajeva,   donosi


O   D   L   U   K   U
o izboru kandidata na radno mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog
- 1 izvršilac
                                                             
                                                                                                                                                                                                      
l. Na upražnjeno radno mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva – antropolog za koje je objavljen Oglas dana 03.01.2020.godine u dnevnom listu  „Oslobođenje“, web stranici JU Muzej Sarajeva  i web stranici JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a na osnovu  Odluke broj: 358-01-1.4/2019 od 24.12.2019. godine,  izvršen je  izbor kandidatkinje: Indira Kučuk-Sorguč na radno mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog koja   ispunjava uslove  predviđene  za to radno  mjesto.
   
2. Imenovana će zasnovati radni odnos u JU Muzej Sarajeva  na neodređeno vrijeme  po pravosnažnosti ove Odluke.
     

O b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Javna ustanova Muzej Sarajeva je na osnovu Zaključka Vlade kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na popunu  radnog mjesta: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog- 1 izvršilac objavila javni oglas dana 03.01.2020.. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i na web stranici Muzeja Sarajeva.

Nakon konstituiranja Komisije za provedbu javnog oglasa za radno mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva – antropolog Komisija se  uz prisustvo supervizora Lejle Bračković sastala 20.01.2020.godine  i jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Komisije za prijem u radni odnos za radno mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog. Nakon usvajanja Poslovnika, Komisija je razmotrila pristigle prijave na oglas i nakon otvaranja pristiglih prijava Komisija je utvrdila spisak kandidata među kojima se sprovodi postupak za navedeno radno mjesto.
Dana 23.01.2020.godine  u 12 sati Komisija se ponovo sastala  i pristupila provjeri znanja tj. pismenom ispitu  i usmenom ispitu/intervju sa kandidatima, kako slijedi:

1. EDIN VELETOVAC, za radno mjesto mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog, pristupio je proceduri provjere znanja na pismenom testu. Imenovani je pročitao pitanja, potpisao se i predao prazan list, odnosno odustao od pismenog dijela ispita i time nije stekao uslove za usmeni dio, odnosno intervju.

2. INDIRA KUČUK-SORGUČ, za radno mjesto: kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog, pristupila je proceduri provjere znanja  pismenom ispitu  i usmenom ispitu/intervju. Imenovana  je na pismenom ispitu osvojila 60 bodova  i usmenom ispitu/intervju 40 bodova što ukupno iznosi 100  od maksimalnuih 100 bodova.


Komisija je v.d. direktoru Muzeja u pismenoj formi dostavila Zapisnik broj: 019-02-3.2/2020 od 23.01.2020.godine sa prilogom ocjena Komisije pismenog ispita i usmenog ispita/intervjua, te Listu uspješnih kandidata broj 019-02-3.3/2020 od 23.01.2020. godine.

Na temelju provedenog pismenog i usmenog ispita/intervjua u skladu sa Poslovnikom o radu, te ostvarenim ukupnim bodovima kandidata, Komisija za provedbu javnog oglasa je utvrdila da je kandidatkinja Indira Kučuk-Sorguč, na osnovu pismenog ispita i usmenog ispita/intervjua, za radno mjesto kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog, ostvarila  100 od ukupno 100 bodova, što ju je svrstalo na prvo mjesto Liste uspješnih kandidata u odnosu na drugog kandidata koji je odustao na pismenom dijelu ispita (kako je konstatovano u Zapisniku broj: 019-02-3.2/2020), odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.
                                                                         

Pouka: Dozvoljen je  prigovor Upravnom odboru Muzeja u roku od 7 dana od dana
           donošenja odluke.                                                                            
                       
                         
                                                                               V.D. DIREKTOR MUZEJA SARAJEVA
                                                                                                _______________________
                                                                                                     Adnan Muftarević   

 

 

 


 

 

 

 

Broj:019-02-3.3 ̸ 2020
Sarajevo, 23.01.2020.

U skladu sa Članom 17. stav (1) Poslovnika o radu komisije za provođenje Javnog  oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Kustosa za porijeklo i kretanje stanovništva - antropologa , komisija nakon provedene propisane procedure sastavlja listu uspješnih kandidata u skladu sa osvojenim brojem bodova.
LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA


 

Pozicija na listi        IME I PREZIME       BROJ OSTVARENIH BODOVA NA PISMENOM ISPITU

1                INDIRA KUČUK-SORGUČ                    60 BODOVA

 

 

BROJ OSTVARENIH BODOVA NA USMENOM ISPITU̸    INTERVJU

40 BODOVA

 

UKUPAN BROJ OSTVARENIH BODOVA

100 BODOVA

 

 


 

 

Broj: 019-02-3.2 ̸ 2020
Sarajevo: 23.01.2020.

ZAPISNIK
 sa druge sjednice komisije za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Kustosa za porijeklo i kretanje stanovništva – antropologa u Javnoj ustanovi ustanovi „Muzej Sarajeva” – jedan (1) izvršilac

Dana, 23.01.2020. održana je druga sjednica komisije za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Kustosa za porijeklo i kretanje stanovništva – antropologa u Javnoj ustanovi „Muzej Sarajeva” – jedan (1) izvršilac. Sastanak je održan u prostorijama Javne ustanove „Muzej Sarajeva” u ulici Josipa Štadlera 32, sa početkom u 12:00 sati. Sastanku su prisustvovali: Lejla Bračković – supervizor, Mirsad Avdić – predsjednik komisije, Mustafa Arslanović i Hamdija Dizdar – članovi komisije. Zapisnik vodila, zapisničar komisije, Sedina Mehić.
Prva tačka dnevnog reda bila je usvajanje i potpisivanje Zapisnika sa prethodne sjednice koja je održana 20.01.2020. sa brojem protokola 012-02-3 ̸ 2020. Poslije toga je supervizor, Lejla Bračković ukazala na dvije tehničke greške u Poslovniku o radu komisije, broj 012-02-3.1̸2020, koji je objavljen na web stranici Muzeja, te je predložila da se urade izmjene i dopune Poslovnika. Komisija se složila, te je  na web stranici Muzeja  objavljen Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu komisije sa brojem protokola 019-02-3.1̸ 2020.  Član 1.3. i 14.3 Poslovnika o radu komisije su izmijenjeni i dopunjeni.
Kandidati koji su zadovoljili uslove propisane Javnim oglasom i pismenim putem obaviješteni o vremenu  održavanja pismenog i umenog ispita su došli u zakazano vrijeme. Pismenom dijelu ispita pristupili su Edin Veletovac i Indira Kučuk-Sorguč. Kandidatima su predana pitanja u zapečačenim kovertama. Ispit je počeo u 12 sati i 15 minuta. Saopšteno im je da imaju 30 minuta za pismeni dio ispita. Kandidat, Edin Veletovac je pročitao pitanja, potpisao se i predao prazan list, odnosno odustao od pismenog dijela ispita i time nije stekao uslove za usmeni dio, odnosno intervju. Kandidatkinja, Indira Kučuk-Sorguč je u predviđenom roku završila pismeni dio ispita, te predala komisiji odgovore. Potom je komisija ustanovila da je kandidatkinja odgovorila na sva pitanja tačno i osvojila maksimalan broj bodova i stekla uslove za usmeni dio ispita.
Usmeni dio ispita počeo je sa predstavljanjem kandidatkinje, nakon čega je komisija postavljala pitanja vezana za Muzej Sarajeva, zbirke, depadanse, način čuvanja eksponata i poslove i radne zadatke kojim se treba baviti kustos za porijeklo i kretanje stanovništva, o potrebnim znanjima i planovima i vizijama kandidata u eventualnom budućem radu.  Svaki član komisije je pojedinačno ocjenjivao kandidatkinju, nakon čega su zbir ukupnih bodova podijelili sa brojem tri, te tako dobili konačne bodove usmenog dijela ispita. Utvrđeno je da je kandidatkinja Indira Kučuk-Sorguč od svih članova komisije ocijenjena maksimalnim brojem bodova
Komisija je u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu komisije  sačinila i usvojila  Izvještaj o provedenom Javnom oglasu i rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu uspješnih kandidata u skladu s brojem ostvarenih bodova na kojoj je jedan uspješan kandidat.
Izvještaj, Lista i kopije bodovnih lista dostavljene su  v.d direktoru na daljnje postupanje

 

 

 


 

 

 

U skladu s članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje s više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19) i člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za provođenje procedure prijema u radni odnos broj: 360-01-3/2019 od 27.12.2019. godine, Komisija je na svojoj drugoj  sjednici održanoj dana 23.01.2020.godine  donijela

POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU

Član 1.
U članu 1. Poslovnika o radu broj 012-02-3.1/2020 od 20.01.2020. godine u stavu 3. riječi: „13.11.2019.“, se zamjenjuju riječima:“03.01.2020.“.

Član 2.
U članu 14. u stavu 4. Poslovnika o radu broj 012-02-3.1/2020 od 20.01.2020. godine riječi “30“, se zamjenjuju riječima:“40“.

Član 3.
Ostale odredbe Poslovnika o radu broj 012-02-3.1/2020 od 20.01.2020. godine ostaju neizmjenjene.                                                                           

  Broj:019-02-3.1/2020            

 

 

 

 


 

U skladu s članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima ćiji su osnivaći kanton, grad ili općina, te u privrednim drustvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje s više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19) i člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za provodenje procedure prijema u radni odnos broj: 360-01-3/2019 od 27.12.2019. godine, Komisija na svojoj prvoj sjednici je donijela
 
POSLOVNIK O RADU
 
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim poslovnikom ureduje se način rada i odlučivanja Komisije za provođenje procedure javnog oglasa.
Poslovnikom se definišu oblasti iz kojih će se izvršiti provjera znanja, način provodenja i vrednovanje usmenog ispita kandidata koji se prijavljuju na javni oglas za prijem u radni odnos.
Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu “Olobođenje“, te postavljen na sluzbenoj stranici JU “Sluzba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” www. szks.ba i na sluzbenoj web stranici Javne ustanove Muzej Sarajeva www.muzejsarajeva.ba. dana 13.11.2019. godine.
Član 2.
Javni oglas se raspisuje radi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme za objavljenje sljedečih poslova:
      - kustos za porijeklo i kretanje stanovništva - antropolog  u Javnoj ustanovi “Muzej Sarajeva” – jedan (1) izvršilac
Član 3.
Komisija provodi proceduru Javnog oglasa u skladu s odredbama Zakona o radu (,,Sl. novineFederacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim drustvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje s vise od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Javne ustanove „ Muzej Sarajeva “ (broj: 285.1/05 od 14.11.2005. godine) godine i Odlukom o raspisivanju konkursa za prijem jednog uposlenika na neodređeno vrijeme broj:. 310-01-3/2019 od 06.11.2019. godine,
Il SASTAV KOMISIJE, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA KOMISIJE
Član 4.
Rad Komisije se zasniva na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristranosti, objektivnosti, efikasnosti i javnosti.
Član 5.
Komisiju za provodenje javnog oglasa imenuje direktor Javne ustanove Muzej Sarajeva  na osnovu Odluke.
Komisija se sastoji od predsjednika, dva člana i sekretara.
Komisija se imenuje na period do okončanja konkursne procedure odnosno saćinjavanjem liste uspješnih kandidata i dostavljanjem direktoru ili bilo poništenjem javnog oglasa u skladu s članom 15. Uredbe.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije.
Član 6.
Ukoliko se utvrdi da je predsjednik ili član Komisije u srodstvu s nekim od prijavljenih kandidata u pravoj ili bočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena, predsjednik i član če se odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeča, zatraziti izuzeče u Komisiji.
Po zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog Člana direktor ¢e donijeti posebnu odluku.
III NAČIN RADA I ODLUČIVANJA KOMISIJE
Član 7.
Komisija je samostalna u svom radu i odlučivanju, a poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa ovlaštenjima datim odredbama Uredbe.
Komisija radi u punom sastavu, te odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti večinom glasova.
Sastanci Komisije se održavaju na zahtjev predsjednika koji predstavlja i zastupa Komisiju, saziva i predsjedava sastancima Komisije, potpisuje akta Komisije, stara se o primjeni ovog poslovnika, stara se da Komisija radi u skladu s propisima i obavlja druge poslove.
Članovi Komisije dužni su da prisustvuju sastancima Komisije, učestvuju u saćinjavanju pitanja za intervju za sve kandidate i glasaju o svakom prijedlogu o kome se odlučuje na sastanku.
Član 8.
O svom radu Komisija vodi Zapisnik, koji je sastavni dio dokumentacije, a istu potpisuju predsjednik i članovi Komisije kao i supervizor.
IV NAČIN PREGLEDA PRISTIGLIH PRIJAVA I OCJENA DOSTAVLJENE DOKUMENTACIJE
Član 9.
Komisija je dužna u prisustvu supervizora ili zamjenika supervizora, u roku predviđenom za dostavljanje prijava, računajući period čekanja na eventualne prijave koje su poslane putem preporućene pošte (tri dana nakon isteka roka za prijavu lićno), pregledati i evidentirati sve pristigle prijave, bez obzira na način dostave, u smislu da li su iste blagovremene, kompletne i dostavljene na način utvrden Javnim oglasom.
Nakon pregleda svih pristiglih prijava sekretar Komisije će sačiniti tri spiska i to:
Spisak svih pristiglih prijava s datumima prijema, brojem protokola, načinom dostave prijava i imenima i prezimenima kandidata;
Spisak svih pristiglih prijava koji zadovoljavaju uslove propisane javnim oglasom s datumom prijema prijava, brojem protokola, načinom dostave prijava, imenima i prezimenima kandidata;
Spisak svih pristiglih prijava koji ne zadovoljavaju uslove propisane javnim oglasom s datumom prijema prijava, brojem protokola, naćinom dostave prijava, imenima i prezimenima kandidata;
Spisak kandidata potpisuju Komisija.
Član 10.
Komisija pismenim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna odnosno nepotpuna i neblagovremena, da nisu na spisku kandidata medu kojima se provodi dalji izborni postupak, s navođenjem razloga zašto pristigla prijava ne zadovoljava uslove, s tim da se kandidatu ostavlja mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od tri (3) dana od dana prijema obavijesti.
Kandidati ćije prijave su konstatovane kao ispravne pismenim putem ¢e biti obaviješteni o datumu pristupa na pismeni odnosno usmeni dio ispita.
Član 11.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kvalifikovanih kandidata.
Clan 12.
Komisija utvrđuje ispitna pitanja i kriterije za pismeni ispit na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje kandidata.


Pismeni ispit
Član 13.
  Komisija provodi pismeni i usmeni ispit za radno mjesto: Kustos za porijeklo i kretanje stanovništva – antropolog – (1) jedan izvršilac          
Član 14.
Pismeni ispit Komisija za provođenje Javnog oglasa će pripremiti najmanje 24 sata prije započinjanja testiranja, koje će pohraniti u zatvorene i zapečačene koverte sa potpisima Komisije i predati kandidatima na samom testiranju.
Pismeni ispit se polaže na način da kandidati rješavaju 6 (šest) pitanja iz općeg poznavanja djelatnosti i rada Javne ustnaove kao i opisa poslova radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje a svako pitanje nosi 10 bodova.
Kandidat je položio pismeni dio testa ukoliko osvoji minimalno 40 bodova (tačnim i potpunim odgovorima na četiri pitanja iz testa) od maksimalnih 60 bodova (tačnim i potpunim odgovorima na svih šest postavljenih pitanja iz testa).
Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle kandidati koji osvoje 40 bodova i više imaju pravo pristupanja usmenom ispitu/intervju, na kojem mogu osvojiti najviše 30 bodova.
Pismeni ispit traje maksimalno 30 minuta.
Usmeni ispit
Član 15.
(1) Komisija prilikom usmenog ispita obavlja razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno u vremenskom trajanju od 5 do 10 minuta.
(2) Komisija radi po principu postavljanja pitanja, komentarisanju odredenih situacija i dogadaja a sve u vezi predviđenih radnih zadataka određenog radnog mjesta za koji se raspisuje oglas.
(3) Kandidati za usmeni ispit se boduju na slijedeći način (maximalan broj bodova 40):
prethodno iskustvo sa stručnim referencama za mjesto traženo konkursom/oglasom (maks. 10 bodova)
stepen znanja kandidata o radnom mjestu – (maks. 10 bodova)
sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta -  (maks. 10 bodova);
motiviranost kandidata za radni angažman – (max.5 bodova)
kultura ophođenja – (maks.5 bodova).
Rezultat pismenog i usmenog testa čini zbir bodova koji su dali sva 3 člana Komisije pojedinačno podijen sa 3.

U slučaju da, nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju što dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojom se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.


V ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
Član 16.
(1)  Listu uspješnih kandidata čine oni kandidati koji su u ukupnom zbiru bodova ostvarili najmanje 60 boda i više.
(2) Listu kandidata koji nisu zadovoljili čine oni kandidati koji su u ukupnom zbiru bodova ostvarili manje od 60 bodova.
                                                                      Član 17.
(1) Komisija na osnovu utvrdenih bodova na ispitu sačinjava Izvještaj o provedenom javnom oglasu, rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu uspješnih kandidata u skladu s brojem osvojenih bodova.
(2) Takoder Komisija na osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava Listu kandidata koji nisu zadovoljili u skladu s brojem osvojenih bodova.
Član 18.
Izvještaj s Listom uspješnih kandidata zajedno s bodovima Komisija dostavlja direktoru u roku od tri dana nakon obavljenog ispita s kandidatima, uz potpis svih članova Komisije.
Član 19.
Ukoliko niko od kandidata ne zadovolji odnosno ne ostvari potreban broj bodova u ukupnom zbiru bodova, Komisija sačinjava Izvještaj o provedenom Javnom oglasu i rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu kandidata u skladu s brojem ostvarenih bodova.
Izvještaj s Listom kandidata zajedno s bodovima Komisija dostavlja direktoru u roku od tri dana nakon obavljenog ispita s kandidatima, uz potpis svih članova Komisije.
                                                      

 Član 20.
(1) Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Komisije i primjenjivat će se dookončanje procedure za provođenje javnog oglasa i potpisivanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.
 

Broj: 012-02-3.1/2020
Sarajevo, 20.01.2020.g.

 

JU Muzej Sarajeva
                                                                         Predsjednik komisije
                                                                          Mirsad Avdić
                                                                                                               Član  
                                                                                                       Hamdija Dizdar   
                                                                                                                Član:
                                                                                                    Mustafa Arslanović
                                                                                                            Supervizor
                                                                                                         Lejla Bračković