Brusa Bezistan
Muzej Sarajevo 1878-1918
Despića kuća
Muzej Jevreja
Svrzina kuća

Brusa Bezistan

Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan
 • Brusa Bezistan

Muzej Sarajevo 1878-1918

U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918
 • Muzej Sarajevo 1878-1918

Despića kuća

Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća
 • Despića kuća

Muzej Jevreja

Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja
 • Muzej Jevreja

Svrzina kuća

Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Svrzina kuća
 • Brusa Bezistan

  Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.

 • Muzej Sarajevo 1878-1918

  U ovom depandansu se nalazi stalna izložbena postavka «Sarajevo 1878-1918»,dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti.

 • Muzej Jevreja

  Muzej Jevreja BiH smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH izgrađenoj 1581. godine koja je po mišljenju velikog broja stručnjaka bila najljepši izložbeni prostor na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

 • Svrzina kuća

  Svrzina kuća predstavlja kulturu stanovanja gradske muslimanske porodice s kraja XVIII i kroz XIX stoljeće.

 • Despića kuća

  Kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja je kuću poklonila Gradu zajedno sa još jednim objektom u kojem je danas smješten Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti.

  Mapa lokacija

Propisi i akti

U skladu s članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima ćiji su osnivaći kanton, grad ili općina, te u privrednim drustvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje s više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19) i člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za provodenje konkursa broj: 030-01-3/2020 od 04.02.2020. godine, Komisija na svojoj prvoj sjednici je donijela
 
POSLOVNIK O RADU
 
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim poslovnikom ureduje se način rada i odlučivanja Komisije za provođenje procedure javnog oglasa.
Poslovnikom se definišu oblasti iz kojih će se izvršiti provjera znanja, način provodenja i vrednovanje usmenog ispita kandidata koji se prijavljuju na javni oglas za prijem u radni odnos.
Javni konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Olobođenje“ i postavljen je  na sluzbenoj stranici JU “Sluzba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” www. szks.ba , na sluzbenoj web stranici Javne ustanove Muzej Sarajeva www.muzejsarajeva.ba. dana 07.02.2020. godine i službenoj stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.
Član 2.
Konkurs se raspisuje radi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljenje sljedećih poslova:
      - muzejski pedagog- VSS, Filozofski fakultet- grupa historija, historija umjetnosti ,etnologija ,arheologija , pedagogija; Fakultet političkih nauka, ALU nastavnički odsjek – 1 izvršilac.
Član 3.
Komisija provodi proceduru Javnog konkursa u skladu s odredbama Zakona o radu (,,Sl. Novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim drustvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje s vise od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  Javne ustanove „ Muzej Sarajeva “ (broj: 285.1/05 od 14.11.2005. godine) godine i Odlukom o raspisivanju konkursa za prijem jednog uposlenika na neodređeno vrijeme broj:.025-01-1.2/2020 od 30.01.2020.  godine,, na radno mjesto: Muzejski pedagog- (1) jedan izvršilac.
Il SASTAV KOMISIJE, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA KOMISIJE
Član 4.
Rad Komisije se zasniva na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristranosti, objektivnosti, efikasnosti i javnosti.
Član 5.
Komisiju za provodenje javnog konkursa imenuje direktor Javne ustanove Muzej Sarajeva svojom Odlukom.
Komisija se sastoji od predsjednika, dva člana i sekretara.
Komisija se imenuje na period do okončanja konkursne procedure odnosno sačinjavanjem liste uspješnih kandidata i dostavljanjem direktoru Muzeja Sarajeva ili bilo poništenjem javnog konkursa u skladu s članom 15. Uredbe.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije.
Član 6.
Ukoliko se utvrdi da je predsjednik ili član Komisije u srodstvu s nekim od prijavljenih kandidata u pravoj ili bočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena, predsjednik i član će se odmah ili najkasnije dva dana od dana saznanja za razloge izuzeća, zatraziti izuzeće u Komisiji.
Po zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana direktor ¢e donijeti posebnu odluku.
III NAČIN RADA I ODLUČIVANJA KOMISIJE
Član 7.
Komisija je samostalna u svom radu i odlučivanju, a poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa ovlaštenjima datim odredbama Uredbe.
Komisija radi u punom sastavu, te odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova.
Sastanci Komisije se održavaju na zahtjev predsjednika koji predstavlja i zastupa Komisiju, saziva i predsjedava sastancima Komisije, potpisuje akta Komisije, stara se o primjeni ovog poslovnika, stara se da Komisija radi u skladu s propisima i obavlja druge poslove.
Članovi Komisije dužni su da prisustvuju sastancima Komisije, učestvuju u sačinjavanju pitanja za pismeni i usmeni  ispit za sve kandidate i glasaju o svakom prijedlogu o kome se odlučuje na sastanku.

Član 8.
O svom radu Komisija vodi Zapisnik, koji je sastavni dio dokumentacije, a istu potpisuju predsjednik i članovi Komisije kao i supervizor.
IV NAČIN PREGLEDA PRISTIGLIH PRIJAVA I OCJENA DOSTAVLJENE DOKUMENTACIJE
Član 9.
Komisija je dužna u prisustvu supervizora ili zamjenika supervizora, u roku predviđenom za dostavljanje prijava, računajući period čekanja na eventualne prijave koje su poslane putem preporučene pošte (dva dana nakon isteka roka za prijavu lićno), pregledati i evidentirati sve pristigle prijave, bez obzira na način dostave, u smislu da li su iste blagovremene, kompletne i dostavljene na način utvrden javnim konkursom.
Nakon pregleda svih pristiglih prijava sekretar Komisije će sačiniti tri spiska i to:
Spisak svih pristiglih prijava s datumima prijema, brojem protokola, načinom dostave prijava i imenima i prezimenima kandidata;
Spisak svih pristiglih prijava koji zadovoljavaju uslove propisane javnim konkursom s datumom prijema prijava, brojem protokola, načinom dostave prijava, imenima i prezimenima kandidata;
Spisak svih pristiglih prijava koji ne zadovoljavaju uslove propisane javnim konkursom s datumom prijema prijava, brojem protokola, načinom dostave prijava, imenima i prezimenima kandidata;
Spisak kandidata potpisuju Komisija.
Član 10.
Komisija pismenim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna odnosno nepotpuna i neblagovremena, da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi dalji izborni postupak, s navođenjem razloga zašto pristigla prijava ne zadovoljava uslove, s tim da se kandidatu ostavlja mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju u roku od tri (3) dana od dana prijema obavijesti.
Kandidati čije prijave su konstatovane kao ispravne pismenim putem će biti obaviješteni o datumu pristupa na pismeni  i usmeni dio ispita.
Član 11.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kvalifikovanih kandidata.


Član 12.
Komisija utvrđuje ispitna pitanja i kriterije za pismeni i usmeni  ispit na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje kandidata.
Pismeni ispit
Član 13.
  Komisija provodi pismeni i usmeni ispit za radno mjesto: Muzejski pedagog  – (1) jedan izvršilac.          
Član 14.
Pitanja za pismeni ispit Komisija za provođenje Javnog oglasa će pripremiti najmanje 24 sata prije započinjanja testiranja, koje će pohraniti u zatvorene i zapečačene koverte sa potpisima Komisije i predati kandidatima na samom testiranju.
Pismeni ispit se polaže na način da kandidati rješavaju 6 (šest) pitanja iz općeg poznavanja djelatnosti i rada Javne ustanove Muzej Sarajeva kao i opisa poslova radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje, a svako pitanje nosi 10 bodova.
Kandidat je položio pismeni dio testa ukoliko osvoji minimalno 40 bodova (tačnim i potpunim odgovorima na četiri pitanja iz testa) od maksimalnih 60 bodova (tačnim i potpunim odgovorima na svih šest postavljenih pitanja iz testa).
Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle kandidati koji osvoje 40 bodova i više imaju pravo pristupanja usmenom ispitu/intervju, na kojem mogu osvojiti najviše 40 bodova.
Pismeni ispit traje maksimalno 30 minuta.
Usmeni ispit
Član 15.
(1) Komisija prilikom usmenog ispita obavlja razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno u vremenskom trajanju od 5 do 10 minuta.
(2) Komisija radi po principu postavljanja pitanja, komentarisanju odredenih situacija i dogadaja a sve u vezi predviđenih radnih zadataka određenog radnog mjesta za koji se raspisuje oglas.
(3) Kandidati za usmeni ispit se boduju na slijedeći način (maximalan broj bodova 40):
prethodno iskustvo sa stručnim referencama za mjesto traženo konkursom/oglasom (maks. 10 bodova)
stepen znanja kandidata o radnom mjestu – (maks. 10 bodova)
sposobnosti/kompetencija za djelotvorno obavljanje poslova radnog mjesta -  (maks. 10 bodova);
motiviranost kandidata za radni angažman – (max.5 bodova)
kultura ophođenja – (maks.5 bodova).

Rezultat pismenog i usmenog testa čini zbir bodova koji su dali sva tri člana Komisije pojedinačno podijljen sa 3.

U slučaju da, nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju što dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojom se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.

V ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
Član 16.
(1)  Listu uspješnih kandidata čine oni kandidati koji su u ukupnom zbiru bodova ostvarili najmanje 60 boda i više.
(2) Listu kandidata koji nisu zadovoljili čine oni kandidati koji su u ukupnom zbiru bodova ostvarili manje od 60 bodova.
                                                                      Član 17.
(1) Komisija na osnovu utvrdenih bodova na ispitu sačinjava Izvještaj o provedenom javnom oglasu, rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu uspješnih kandidata u skladu s brojem osvojenih bodova.
(2) Takoder Komisija na osnovu utvrđenih bodova na ispitu sačinjava Listu kandidata koji nisu zadovoljili u skladu s brojem osvojenih bodova.
Član 18.
Izvještaj s Listom uspješnih kandidata zajedno s bodovima Komisija dostavlja direktoru u roku od tri dana nakon obavljenog ispita s kandidatima, uz potpis svih članova Komisije.
Član 19.
Ukoliko niko od kandidata ne zadovolji odnosno ne ostvari potreban broj bodova u ukupnom zbiru bodova, Komisija sačinjava Izvještaj o provedenom Javnom oglasu i rezultatima pismenog i usmenog ispita kao i Listu kandidata u skladu s brojem ostvarenih bodova.
Izvještaj s Listom kandidata zajedno s bodovima Komisija dostavlja direktoru u roku od tri dana nakon obavljenog ispita s kandidatima, uz potpis svih članova Komisije.                                                      

 Član 20.
 Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Komisije i primjenjivat će se dookončanje procedure za provođenje javnog oglasa i potpisivanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

  Broj: 057-02-3/20
Sarajevo, 20.02.2020.g.